Nabór do Przedszkola na rok szkolny 2023-2024

 

  • 1 marca 2023 roku rozpocznie się rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Swarzędz.
  • Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną.
  • Wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. 
  • Nabór dotyczy dzieci z roczników 2017-2020 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.
  • Pod numerem telefonu 61 8186355 udzielimy Państwu niezbędnych informacji
  • Wypełnione wnioski w Przedszkolu nr 5 „Zielona Półnutka” będzie można składać w dniach od 1 do 15 marca w godzinach 9:00 – 14:00

WAŻNE INFORMACJE

  • Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna.
  • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
  • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji albo może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
  • Zgodnie z art. 155. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2023-2024

Przedszkola – harmonogram rekrutacji

Przedszkola – harmonogram rekrutacji uzupełniającej

Uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi dokumentami