Informacje

Przedszkole jest potrzebne nie tylko dlatego, że rodzice pracują, a ktoś musi zająć się dziećmi. Przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci mogą się wielostronnie rozwijać, eksperymentować, bawić własną twórczością; gdzie dorośli mają czas tylko dla dzieci.
Jednym z pierwszych zadań przedszkola jest rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości wszystkich wychowanków oraz takie ich wsparcie, by każdy z nich mógł odnaleźć swoje miejsce na kolejnym etapie kształcenia i by był gotowy do osiągania w nich swoich indywidualnych sukcesów.

Dyrektor Przedszkola: mgr Renata Lekowska, telefon: 616540781, 618186355

Organ Prowadzący Przedszkole: Miasto i Gmina Swarzędz

Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty

Przedszkole czynne jest w godzinach: 6.00 – 17.00
Dzieci prosimy przyprowadzać do godziny 8:00,

Posiłki wydawane są:

08:15 śniadanie
11:30 obiad
13:30 – 14:00 podwieczorek

Wakacje letnie 

Przedszkole świadczy swoje usługi przez 11,5 miesiąca w roku szkolnym. Przerwa techniczno – urlopowa trwa 2 tygodnie. Proszę pamiętać, że każde dziecko potrzebuje „URLOPU” od Przedszkola, dlatego na dyżur wakacyjny zgłaszamy dzieci którym nie możemy zapewnić innej opieki. W naszej Placówce w roku szkolnym 2023/2024; przerwa techniczno – urlopowa trwać będzie od 22 lipca 2024 do 2 sierpnia 2024. Proszę pamiętać: Do 16 czerwca rodzice zobowiązani są dokonać zgłoszenia na dyżur letni u Dyrektora  Przedszkola

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Rodzice (opiekunowie) dziecka ponoszą koszty opłaty godzinowej na zasadach określonych w Uchwale nr LXXI/741/20203 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dn. 25.04.2023 r. w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w wieku do 6 lat w przedszkolu poza czas przekraczający realizację podstawy programowej oraz opłaty za wyżywienie dziecka w wysokości 12 zł za każdy dzień:

Uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie opłat za Przedszkola

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za Przedszkole

W obowiązku rodzica jest poinformować telefonicznie przedszkole o możliwym spóźnieniu w odbiorze dziecka.

Dzieci nieodebrane do godziny 17:00 pozostają pod opieką nauczyciela do czasu przybycia rodziców /opiekunów/ na teren placówki.

Dzieci nie powinny przynosić do przedszkola swoich zabawek. 

Jeżeli dziecko jest uczulone na niektóre pokarmy podawane dzieciom w przedszkolu istnieje w niektórych sytuacjach możliwość podania dziecku zamiennika. W poszczególnych przypadkach kwestię żywienia dzieci regulują ustalenia z rodzicami dziecka.

W ciągu roku szkolnego odbywają się różne cykliczne spotkania wychowawcy z rodzicami: zebrania, zajęcia otwarte i integracyjne, warsztaty (przeciętnie 6-7 w ciągu roku szkolnego).

W naszym przedszkolu działa Rada Rodziców, w jej skład wchodzą:

Przewodnicząca Rady Rodziców:           Pani Anna Sikora
Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców:  Pani Agata Dera
Członek zarządu Rady Rodziców:          Pani Emilia Czachor
Członek zarządu Rady Rodziców:          Pani Angelika Tichanów
Członek zarządu Rady Rodziców:          Pani Agnieszka Zawada – Chmiel

Przedszkole jest w stałym kontakcie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Swarzędzu, która zawsze służy pomocą nauczycielom i rodzicom w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.